- Mitt mål er at vi skal være fremst i verden på marin kunnskap og nyskaping, og derigjennom styrke sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Store ambisjoner

Berg Hansen lanserte tirsdag at regjeringa har besluttet at det skal legges frem en ny melding til Stortinget med en bred og helhetlig gjennomgang av fiskeri- og havbrukspolitikken. Meldinga skal støtte opp under ambisjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon og bidra til å utvikle en framtidsrettet fiskeri- og havbrukspolitikk.

Økt kunnskap

Andre tema er rammebetingelsene for konkurranseutsatte verdikjeder sett i forhold til målsetninga om økt bearbeiding av råstoff og restråstoff i Norge.

- Norge eksporterte i 2010 sjømat for nærmere 54 mrd kroner. Samtidig vet vi at verdens befolkning øker, og at etterspørselen etter også sjømat vil øke med blant annet velstandsutviklingen i Asia. Denne utviklinga må vi være i forkant av.

- Kunnskap og kompetanse vil være et gjennomgående tema, særlig i forhold til fremveksten av nye næringer basert på marin bioprospektering og økt bruk av marin bioteknologi, sier fiskeri- og kystministeren.