- Regjeringen svekker norske myndigheters muligheter til å sikre at petroleumsaktivitet får ringvirkninger på land. Kystens folk, ikke minst i nord har ikke engang fått uttale seg om saken før den er fremmet for Stortinget, sier Dagfinn Høybråten.

Ble svar skyldig

I går utfordret KrFs parlamentariske leder Dagfinn Høybråten utenriksministeren og forlangte en forklaring på hvorfor en så viktig sak ikke har vært på høring. Utenriksministeren ble svar skyldig.

Saken gjelder regjeringens forslag til endringer i petroleumsloven i lys av en innsigelse fra ESA.

Avspises med smuler

- Endringene kan gjøre at det blir vesentlig mindre lokale ringvirkninger av fremtidig økt petroleumsaktivitet i Nord Norge, fordi kravene til organisasjon, ledelse og lokalisering av baser i petroleumsvirksomheten blir klart svekket av regjeringens forslag. Dette synes å stride klart med regjeringens egen strategi for nordområdene, Byggesteiner i Nord, der det heter at "Regjeringen vil fremme landbasert næringsutvikling i nord", påpekte Høybråten i dagens Europa-debatt.

Tyngdepunktet flyttes

-Vi står nå overfor en ny epoke i norsk olje- og gassutvinning. Tyngdepunktet blir flyttet fra sør til nordområdene, og befolkningen har store forventninger til aktivitet og arbeidsplasser på land. Regjeringens vidtrekkende forslag kan sette en stopper for dette, og likevel har ikke forslaget en gang vært på alminnelig høring. Det kan ikke være riktig. Flere andre slike saker basert på innsigelser fra ESA har vært på høring, blant annet hjemfallsaken, understreket han.