Innen nyttår skal prosjektgruppa oversende et konkret driftskonsept til Samferdselsdepartementet.

Økonomi og sikkerhet

Arbeidet med Stad skipstunnel er i full gang, med konkrete scenarier for hvordan dette egentlig skal bli. Gruppas oppgave er blant annet å videreutvikle og konkretisere et driftskonsept for skipstunnelen, deriblant økonomisk drift, sikkerhet ved gjennomfart, risikoanalyse og ulykkeshåndtering, herunder transport av farlig og forurensende last i skipstunnelen. Det skal også utarbeides en gevinstrealiseringsplan for maksimal utnyttelse av skipstunnelens nytteverdi. Planen vil også foreslå et system for tildeling av farledsbevis, og vurdere behov for autorisasjon eller godkjenning av fartøy som ønsker å benytte skipstunnelen, men som ikke er pliktig å seile med farledsbevis eller los.

Utvalget har fått et bredt mandat, der man også skal konkretisere samfunnsmålet om mer transport på sjø framfor vei og se dette i sammenheng med tidsbesparelser, redusert ventetid, ulykkesrisiko og konsekvenser for ulykker, samt trafikkavvikling og trafikkregularitet.

To milliarder

Resultatet fra Kystverkets forundersøkelser vil gi departementet et bedt beslutningsgrunnlag når forprosjekt skal vedtas. Forprosjektet, og etterfølgende kvalitetssikring, vil så være grunnlaget for Stortingets endelige behandling.

Stortinget har satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for Norsk Transportplan 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang, 37 meter høy og 26,5 meter bred og vil gjøre det mulig å unngå det fryktede Stadhavet.

Total pris er estimert til to milliarder kroner. Det vil ta fem år å bygge tunnelen.