- Det er riktig, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter til Kyst og Fjord.

- Norge er følgelig ikke forpliktet til å implementere denne rettssetningen i intern norsk rett, sier han.

Kystvakten har fått beskjed om at rettstilstanden på dette området er slik den var fra før. Dette gjelder fiske i Norsk økonomisk sone, såvel som for vernesonen rundt Svalbard.

Fortsatt ingen reaksjoner

Avtalen ble underskrevet i Kaliningrad ved slutten av møtet i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober i år.

Etter det Kyst og Fjord forstår ble denne reservasjonen meddelt russerne 14. desember, men det skal ennå ikke ha kommet noen reaksjon fra russiske myndigheter.

- Vi er svært tilfreds med denne avklaringen, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Det omstridte punktet som nå er fjernet fra avtalen på norsk side, er ikke lenger er en del av protokollen og følgelig ikke er folkerettslig bindende mellom partene.

Omstridt

Punktet er omstridt og har ført til store oppslag i media:

«Fiskeren skal ved gjennomføring av fangstoperasjonen gjøre det som ut fra situasjonen er mulig for at fisk som ikke er levedyktig, kommer om bord i fartøyet. Når fangsten tas om bord, kan fisk som er råtten eller av andre årsaker uegnet som menneskeføde, uten unødig opphold returneres til havet. Fisk som er uegnet som menneskeføde som følge av behandling om bord og fisk som på grunn av mangelfull produksjonskapasitet på fartøyet ikke er behandlet, kan ikke returneres til havet.»

- Dette betyr i praksis at dumping av fisk blir legalisert, mente Statsadvokaten i Troms og Finnmark. De ba derfor via riksadvokaten om et møte med Fiskeridepartementet for å få en avklaring av hva som ligger i avtaleteksten og hvilke konsekvenser dette ville få for ressursforvaltningen. Møtet skulle avholdes 16. desember, men ble avlyst i siste liten etter at norske myndigheter altså reserverte seg mot dette punktet i avtalen.

Høyesterett

- Den siste relevante rettskilden på området er Hålogaland lagmannsretts dom av 30. september 2011. Denne dommen er imidlertid anket inn for Høyesterett og sendes herfra til ankesiling de nærmeste dagene, sier Fause.

Praksisen er nå at båter som har blitt tatt for dumping, får hele fangsten inndratt. Høyesterett vil vurdere blant annet dette punktet.

- Troms og Finnmark statsadvokatembeter vil håndtere framtidige dumping- og utkastsaker på det rettslige grunnlaget som Høyesterett kommer fram til, sier han.