Miljødirektoratet har sendt ut på høring et forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2021.

– Forslaget til Miljødirektoratet betyr i klartekst at folk ikke vil kunne drive med sjølaksefiske slik som de alltid har gjort, og det er sterkt inngripende på samisk kultur og levesett i disse områdene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Miljødirektoratet begrunner forslaget med en negativ bestandsutvikling i Tanavassdraget.

– Sametinget er prinsipielt uenig i forslaget og måten det har blitt utformet på. De samiske interessene har ikke blitt involvert tidlig nok i prosessen med å forme forslaget, som etter vår mening kun tar hensyn til miljømessige forhold, sier sametingsråden.

Sametinget mener at forslaget fra Miljødirektoratet har sett bort ifra det som de tradisjonelle kunnskapsbærerne har påpekt en rekke ganger, nemlig behovet for et balansert uttak av arter.

– De bestandene som spiser alt fra egg og yngel til voksen laks må også høstes av, både fugler, pattedyr og andre fiskeslag. Mulighetene for å drive med denne tradisjonelle forvaltningen har over tid blitt fjernet med det ene forbudet etter det andre, sier Muotka.

Sametinget er kritisk til at myndighetene legger frem forslag om full stopp i sjølaksefisket mens forhandlingene med Finland om uttak i elv fortsatt pågår.

– Sametinget er opptatt av en rettferdig byrdefordeling, og vi frykter at sjølaksefiskerne nok en gang blir tapende, sier Muotka.

Høringsfristen er satt til 5. mai, og Sametinget vil komme med et høringsinnspill i saken.