Landsstyret i Norges Fiskarlag beklager at Fiskeri- og kystministeren bruker rapporten om ”Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv” til å skjerpe ordbruken og dermed holdningen til fiskerne som yrkesgruppe.

- Landsstyret vil sterkt understreke Fiskarlagets tidligere uttalelser om at de som bevisst omgår regelverket, skal straffes.

Nedadgående

Norges Fiskarlag har i flere år hatt årlige møter både med ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet og i Fiskeridirektoratet der blant annet arbeidet med ressurskontroll har blitt gjennomgått og drøftet. Landsstyret registrerer med tilfredshet at direktoratets egen statistikk viser at antall overtredelser av regelverket viser en klart nedadgående trend.

Det er landsstyrets oppfatning at organisasjonen gjennom disse årlige møtene har utviklet et konstruktivt forhold til norske myndigheter på dette saksområdet. Den rapporten som nå foreligger, blander etter Fiskarlagets oppfatning sammen norsk fiskeriforvaltning og ulike internasjonale problemstillinger. Svært mye av det som omhandles i rapporten dreier seg om forhold som ikke angår norske fiskere i det hele tatt. Det som omhandler norske fiskere i rapporten dreier seg om gamle saker, der noen av sakene har fått sin behandling i det norske rettssystemet.

Ber om møte

Landsstyret ser svært alvorlig på måten denne rapporten brukes på, og ber om et snarlig møte med politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet om saken, melder fiskarlaget på sine nettsider.