Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak for noen dager siden og i vedtaket sier de blant annet dette om fylkesbindingene:

- Vi har ved gjentatte anledninger bedt om at fylkesbindingene som er knyttet til deltageradgangene i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62. breddegrad må oppheves. Senest skjedde dette i landsstyrevedtak av 21. januar d.å. hvor organisasjonen uttalte seg i tilknytning til departementets høringsnotat om økte kvotetak i kystflåten over 11 meter, hvor også spørsmålet om fylkesbindinger var behandlet. Landsstyret uttalte følgende:

«En avgjørende betingelse for Fiskarlaget i spørsmålet om øking av kvotetakene i strukturkvoteordningen for kystflåten er at fylkesbindingene knyttet til kjøp/salg (for fortsatt drift) og strukturering innenfor torskesektoren nord for 62°N fjernes i sin helhet. Kravet om fjerning av fylkesbindingen omfatter også gruppen konvensjonelle havfiskefartøy.»

Under henvisning til foranstående anmoder Fiskarlaget om at fylkesbindingene avskaffes så snart som mulig, uavhengig av den videre prosessen knyttet til strukturkvoteordninger og kvotetak.