Dette er rådets høringsinnspill:

«Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fiske etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst i ØstFinnmark. Forslaget er at fartøy fra alle kommunene i Finnmark som oppfyller vilkårene for å delta, skal få delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. De kommunene som i dag ikke er omfattet, er: Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Loppa og Alta. En økning i deltakelse kan skje på to alternative måter:

Alternativ 1: Inkludere de resterende kommunene i Vest-Finnmark samtidig.

Alternativ 2: En trinnvis inkludering med en eller flere kommuner innen en fastsatt tidsperiode

Øst-Finnmark Regionråd mener:

At det ikke er fremkommet nye momenter siden saken var oppe til vurdering av departementet vinteren 2017/18 som skulle tilsi at resten av kyst kommunene i Finnmark skal slippes til i det kvoteregulerte fiske øst for 26 grader.

Stortinget behandlet så seint som for to år siden en omfattende evaluering av kongekrabbepolitikken der man på nytt stadfestet prinsippene om todelt forvaltning og at de som har de største ulempene med krabben også skal ha førsteretten til å fiske. Stortingsbehandlingen i 2017 var gjenstand for en omfattende politisk debatt, og derfor er det svært overraskende at regjeringen sender ut forslag til omfattende endringer i forvaltningen etter kun kort tid, og uten at det foreligger nye momenter på bordet.

Lønnsomheten i krabbefiske er nå nede på et så lavt nivå at det for mange innenfor det kvotebelagte område ikke kompenserer for de ulemper man har for fiske med annen redskap. En ytterligere reduksjon av kvotegrunnlaget med at man får flere inn i fiske vil ytterligere forverre denne situasjonen.

Øst-Finnmark Regionråd ber om at fiskerne som fisker innenfor det kvoteregulerte området får en større forutsigbarhet i kongekrabbeforvaltningen. Det bør ikke slippes inn flere inn i det kvoteregulerte fisket uten at det er blitt gjort en grundig undersøkelse av ressurser og konsekvenser.

Havforskningen bør sette i gang en bredere undersøkelse der man vurdere om resursen av krabbe er så stor i Vest-Finnmark at grensen for kvoteregulert fiske flyttes til grensen mellom Troms og Finnmark. Når den undersøkelsen er klargjort kan man ta opp til ny vurdering om å inkludere alle fiskerne i det kvoteregulerte fiske.»