Sildelaget og Sjømat Norge er tilfreds med at det i dag ble oppnådd enighet om en prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020. Partene er også enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe som skal se på regelverket knyttet til leveringsavtaler og såkalte direkteavtaler.

Arbeidsgruppen skal overlevere sin innstilling til partene i løpet av første halvår 2020.