Norges Fiskarlag krever igjen at forvaltningen for alvor tar tak i problemstillingene knyttet til samlebetegnelsen kysttorsk, og arbeider for en rådgivning som reflekterer forskjellen mellom fjordtorsk og annen torsk, heter det i landstyrevedtaket.

Den strategi som nå er valgt om forvaltningsmål for kysttorsk, kan med den svake kunnskapen som forskerne har, føre til større og langvarige problemer for kystfisket. Dette kan Norges Fiskarlag ikke akseptere skjer.

- Dagens forvaltning medfører også at store områder mellom fjordlinjene og grunnlinjene stenges for fartøy over 21 meter, og reduserer fangstmulighetene. Det foreligger ikke dokumentasjon over at dette tiltaket forbedrer fjordtorskens bestandssituasjon, heter det i vedtaket.

Norges Fiskarlag forutsetter at det for 2013 ikke iverksettes ytterligere reguleringer i gjeldende fjordtorsk- vern enn de som allerede foreligger. Norges Fiskarlag vil imidlertid foreslå at det som en prøveordning for fartøy over 21 meter gis mulighet til å fiske inntil eksisterende fjordlinjer i andre halvår, og ikke som i dag hvor de er henvist til å være utenfor grunnlinjen.