Norges Fiskarlag setter store spørsmålstegn ved saksbehandlingen i Fiskeri- og kystdepartementet når det gjelder saken om fremtidig drift av Sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF). Det er nå sendt ytterligere et brev der statsråden bes om å informere om hvor saken står.

- Vi finner grunn til stor forundring over den departementale saksbehandling av sentrale forhold vedrørende drifta av Sikkerhetsopplæring for fiskere, heter det i brevet.

Bakgrunnen for dette er at det over lang tid har blitt rettet forespørsel etter forespørsel til departementet om nærmere avklaring av forhold Norges Fiskarlag oppfatter som svært sentrale når det gjelder den videre drift av ordningen, uten at det har kommet ett eneste svar tilbake, melder Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

Landsstyret i fiskarlaget har også behandlet dette:

- Vi vil understreke at Sikkerhetsopplæring for fiskere ble opprettet, utviklet og institusjonalisert i nært samarbeid med fiskerne og deres organisasjoner, og da med ett overordna mål, den skulle gjøre alle yrkesfiskere best mulig i stand til å berge både seg sjøl og andre i en nødssituasjon på havet. Landsstyret vil på denne bakgrunn uttrykke sin sterke bekymring for den usikkerhet som nå ser ut til å rå omkring sikkerhetsopplæring for fiskere, og ber Fiskeri- og kystdepartementet snarest klargjøre hvilket regelverk og hvilke rammer som skal gjelde for at opplæringen fortsatt skal kunne fylle sin opprinnelige målsetting, heter det i vedtaket i landsstyret.

Og i tillegg:

I vedtaket ble det også gjort klar at:

Torleif Paasche i Norges Fiskarlag sier at han fortsatt ikke har mottatt noe svar på problemstillingene som ble reist i det oversendte vedtaket, men opplyser at informasjonen som har tilfalt fiskarlaget tyder på:

- At ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere skal videreføres også i andre halvår av 2012

- At man nå gjennomfører en rask anbudsrunde for å få inngått kontrakt for en ambulerende sikkerhetsopplæring

- At myndighetene gjør de siste forberedelsene for iverksettelsen av et helt nytt opplæringstilbud fra neste årsskifte.

Torleif Paasche sier Norges Fiskarlag etter dette kan konstatere at den departementale behandling av dette saksområdet foregår på nøyaktig samme måte som tidligere. Og at Norges Fiskarlag ikke blir ansett som svarberettiget part på saksområdet.

-På den bakgrunn har vi på nytt sendt et brev der statsråden bes om en nærmere redegjørelse for denne saken med bakgrunn i de spørsmål organisasjonen har rettet til Fiskeri- og kystdepartementet, avslutter Torleif Paasche.