Forslaget om å åpne Tanafjorden og Porsangerfjorden for reketråling er til behandling hos en rekke instanser for tiden, og mandag var saken innom Fjordfiskenemnda for behandling.

Nemnda viser i sin uttalelse til at forslaget om gjenåpning etter 40 års fredning mot trål har vakt bekymring og motstand blant lokale fiskere:

«Fjordfiskenemnda ser positivt på at Havforskningsinstituttet i løpet av 2018 og 2019 skal undersøke bestandssituasjonen for reke i de to fjordene. Fjordfiskenemda er også positive til at et nytt rekefiske kan bidra til økt lønnsomhet og nye arbeidsplasser i fjordfiskeriene. Nemda vil imidlertid understreke at dette må skje på en ansvarlig måte, og vil anmode om at følgende forutsetninger legges til grunn:

Det åpnes ikke for bruk av reketrål i Porsangerfjorden og Tanafjorden. De to fjordene det er snakk om har vært gjenstand for en rekke økologiske endringer i løpet av de siste 40 årene. Kråkebolleinvasjon og reduksjon av tareskogen har hatt svært negativ innvirkning på de lokale fiskeriene. Kongekrabbens etablering har både medført plager og merarbeid, men også gitt et oppsving i antall fiskere og tilknyttet næringsvirksomhet. Gitt den avhengigheten fjordfiskeriene har av naturgrunnlaget, så må føre var-prinsippet legges til grunn og forbudet mot reketråling opprettholdes. Et framtidig rekefiske må utøves ved hjelp av passive redskaper. Havforskningsinstituttet må overvåke fjordøkologien nøye i årene som kommer.

Fjordfiskenemda viser til at det i Varangerfjorden er lagt ned et stort arbeid med å utvikle teinefiske på reker, samtidig med at man har arbeidet med å få inn varangerrekene i godt betalende markeder. Det hersker nå bekymring for at dette arbeidet vil stoppe opp, på grunn av at man har sluppet til for mange større fartøy utenfra som ikke deltar i arbeidet med høyere pris og kvalitet. Fjordfiskenemda ber derfor om at Fiskeridepartementet foretar en gjennomgang av reguleringene av rekefisket i Varangerfjorden, med sikte på at varangerrekene kan oppnå høyest mulig kvalitet og pris i markedet, og slik at fisket forbeholdes fartøy under 15 meter i tråd med de alminnelige fjordlinjebestemmelsene.

De alminnelige fjordlinjebestemmelsene respekteres, slik at også rekefisket i fjordene forbeholdes den minste flåten.»