Etter en uke med mange medieoppslag om den foreslåtte omstruktureringen av Fiskeridirektoratet, ønsker fiskeridirektøren å klargjøre var omstillingsforslagene innebærer.

Fjerner ikke folkene

Fiskeridirektoratet til fiskeriministeren. Forslagene innebærer følgende:

  • Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner i Fiskeridirektoratet; region Nord med regionkontor i Tromsø, region Midt med regionkontor i Trondheim og region Sør med regionkontor i Bergen.

  • Regionkontor som ikke lenger skal være regionkontor vil videreføres som fiskerikontor. Forslaget betyr at Vadsø, Bodø, Ålesund, Måløy og Egersund ikke lenger vil være regionkontor, men fiskerikontor.

  • Å endre status fra regionkontor til fiskerikontor betyr ikke nedlegging, flytting eller nedbemanning. Men Fiskeridirektoratet vil ha behov for færre ledere regionalt enn tilfellet er i dag. Fiskeridirektoratet må hele tiden, og uavhengig av eventuelle omorganiseringer, være i stand til å justere og endre på både bemanningsstruktur og oppgaveløsning.

  • Fiskerikontorene skal kunne være forskjellige og bygge opp kompetanse innen ett eller flere av Fiskeridirektoratet sine arbeidsfelt.

Færre, men sterkere

Fiskeridirektøren foreslår å omorganisere Fiskeridirektoratet ut fra følgende grunner:

  • Forventet vekst i fiskeri- og havbruksnæringene krever endringer i forvaltningen og da må ressursene utnyttes bedre enn Fiskeridirektoratet klarer med dagens organisasjonsstruktur.

  • Færre og sterkere fagmiljøer langs kysten vil gjøre Fiskeridirektoratet bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget. Disse fagmiljøene vil kunne være forskjellige slik at fiskerikontorer vil bygge opp forskjellig kompetanse.

  • Krav om likebehandling av næringsutøverne fra region til region vil bli langt lettere å møte med færre og større kontor som har bredere kompetanse innenfor Fiskeridirektoratets forskjellige oppgaver.

For å oppnå målet om god ressursutnyttelse vil det være naturlig å gjennomgå fordeling av ansvar og oppgaver mellom hovedkontoret i Bergen og regionene. I tillegg vil det bli justeringer av både de faglige og administrative enhetene ved hovedkontoret for å oppnå mest mulig effekt av omstruktureringen.