Direktoratet anbefaler felling av tilsammen 460 havert og 482 steinkobber. Det er Nordland som er det store sel-fylket. Her vil, dersom dette blir resultatet etter høringen, nærmere 40 prosent av hele steinkobbe-kvoten felles, totalt 185 dyr. Sør-Trøndelag følger så med 115. Beregninger viser at det finner seg anslagsvis 10.000 steinkobber i hele landet

Havert trives også i Nordland. Av denne arten er det foreslått å felle 210 dyr av totalt 460, det vil si nesten halvparten. Denne arten har flere lokale bestander. Direktoratet har derfor båndlagt enkelte soner i fylker med kvote.

Årets kvote på steinkobbe er på 435 dyr. Det var inntil 20. november felt 351 eksemplarer. Flest fellinger har vært i Nordland med 164 av kvoten på 185. I Finnmark har det vært felt bare 6 dyr, en kvote på 45 dyr til tross.

Når det gjelder havert, så er årets kvote på 460 dyr. Det er felt kun 63.

Når det gjelder fastsettelsen av jakttidsrammene for sel er det tatt særlig hensyn til tre ting:

- Hensynet til selenes yngle- og die periode

- Hensyn til hekkende sjøfugl

- Det var ikke ønskelig med skyting i skjærgården i perioden fra midtsommer og i juli måned.

Fiskeridirektoratet viser til at jaktperiodene har vært uendret i en årrekke, og at det heller ikke er registrert ønsker om å endre disse. Derfor vil de fortsette i samme tidsramme som tidligere.

Fiskeridirektoratet går inn for at det innføres kompensasjon på kr 700,- pr innsendte prøve av havert og kr 400,- pr innsendt prøve av steinkobbe i 2013.