Det er selskapet FMC Biopolymer som også i år søker om prøvehøsting av stortare. I fjor tok selskapet opp 3800 tonn stortare i flere områder ved Vikna.

Ly for småtorsk

En rapport fra Havforskningsinstituttet viser at tareskogene nå vokser seg større langs kysten etter å ha vært kraftig nedbeitet av kråkeboller. Tareskogene er skjulested og oppvekstområde for småfisk og er viktig, blant annet for at bestanden av kysttorsk skal gis grunnlag for å vokse. I områder der den beskyttende tareskogen forsvinner blir i følge Havforskningsinstituttet 90 prosent av småtorsken borte.

Norges Fiskarlag viser derfor til ’føre-var-prinsippet’ i Havressursloven og ber om at FMC Biopolymer ikke får ta ut noe stortare langs trøndelagskysten.

Viktig vegetasjon

Det er vist at tareskogen har en viktig funksjon i forhold til klimaet, noe som nylig ble påpekt i en rapport fra Norsk institutt fra vannforskning (NIVA). Det slås i rapporten fast at ”vegetasjon på grunt vann betyr mye for å binde og pumpe CO2 fra atmosfæren og ned i havet.”

Norges Fiskarlag går ut fra at søknaden om prøvehøsting fra FMC Biopolymer gjøres ut fra målsetting om å drive ordinær høsting i årene fremover.

- Vi er skeptisk til konsekvensene stortarehøsting vil få for de sårbare oppvekstmiljøene på grunne kystområder, sier seniorrådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.

Lorentsen viser til at også Fiskarlaget Midt-Norge støtter høringssvaret fra Norges Fiskarlag.