- Vi viser videre til henvendelse av 27. mars 2020 der det i tillegg bes om at det gis et midlertidig unntak fra fjordlinjereguleringene i 14 dager avgrenset til Henningsværstraumen, slik at fartøy under 15 meter tillates å fiske med snurrevad i nevnte område, skriver regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet i Nordland og rådgiver Øyvind Gyltnes Eilertsen.

Foreslått henstillingsområde i Henningsværstraumen har følgende koordinater:

1. N 68°07.53 E 014°01.62

2. N 68°06.22 E 014°01.76

3. N 68°06.47 E 014°05.71

4. N 68°07.73 E 014°05.73

Ønsket om henstillingsområdet er begrunnet med at både garn og snurrevadfartøy forsøker å utøve sine fiskerier i Henningsværstraumen. Redskapstettheten er derfor svært høy i dette området for øyeblikket, og det har vært tilløp til konflikter mellom nevnte brukstyper. Norges Fiskarlag ser ingen annen løsning enn snarlig å etablere et henstillingsområde for snurrevadfiske. De konstaterer at det dessverre ikke er tilstrekkelig vilje og forståelse i flåten til å samarbeide og ta nødvendig hensyn for gjennomføringen av fiskeriaktiviteten.

Ønsket om å gi unntak for fjordlinjereguleringene er begrunnet med at enkelte fartøygrupper har spesielle vanskeligheter med å få gjennomført sitt fiske. Dette gjelder spesielt de minste snurrevadfartøyene (under 15 meter). Fisket på Henningsværstraumen for denne fartøygruppen er vanskeligjort på grunn av at disse fartøyene ikke får tilgang på områdene innenfor fjordlinjene. Norges Fiskarlag påpeker også den utfordrende værsituasjonen i vinter, og den skisserte løsning vil derfor være et viktig bidrag for gjennomføringen av lofotsesongen for de minste og mest sårbare snurrevadfartøyene

Uttalelser til forslaget

Fiskeridirektoratet region Nordland har hentet inn uttalelser om forslaget fra Kystvakten, Sjøtjenesten og Norges Kystfiskarlag.

Kystvakten har ikke uttalt seg om saken.

Sjøtjenesten uttaler at de ser at det til tider er utfordrende for snurrevadflåten å finne områder å fiske på. Utfordringen eskalerer ved at de som fisker med faststående redskaper har dårlige rutiner på å melde ut bruk. Når det gjelder forslaget om henstillingsområdet for snurrevad ser de ingen annen utfordring enn at de som har bruk i området må vike/flytte og at de fortrenger garnflåten som fisker i området. Slik de leser aktivitetsbilde med innmeldt bruk søndag er den avtakende opp mot tidligere i mars.

Når det gjelder dispensasjon fra fjordlinjebestemmelsene sier Sjøtjenesten at disse er opprettet for å sikre kysttorskvernet. De antar at det i all hovedsak er skrei det fiskes på nå og den nærmeste tiden fremover bør dette legges til grunn.

Norges Kystfiskarlag støtter ikke at det kunngjøres et nytt henstillingsområde for snurrevad. Deres standpunkt er at det bør oppfordres til mest mulig samarbeid, og at man bør være tilbakeholdne med å ta i bruk henstillingsområder. De ønsker minst mulig regulering av fisket, og tror at det å ta i bruk stadig nye henstillingsområder vil gjøre at flere grupper også stadig vil ønske dette. Havdeling vil heller ikke fremme samarbeid. Henstillingsområde bør derfor kun tas i bruk når det er ytterst nødvendig.

Skal det settes av et eget henstillingsområde for snurrevad, mener Kystfiskarlaget det kan argumenteres for at det også må settes av eget område for garn. Selv om utfordringer kan oppstå underveis i fisket, mener de det ryddigste er at henstillingsområder identifiseres på bakgrunn av erfaringer som er gjort over tid og varsles i forkant av sesongen. Anløp til uenighet er ikke god nok begrunnelse.

Kystfiskarlaget mener videre at man skal være tilbakeholdne med å åpne for aktive redskap innenfor fjordlinjen, og i de mest intensive gyteområdene. Også her mener de det er uheldig å legge opp til nye forutsetninger underveis i Lofotfiske, uten at dette har vært grundig vurdert og hørt. De støtter derfor ikke forslaget.

Vår vurdering

Fiskeridirektoratet Region Nordland vil kun opprette henstillingsområder der det er et begrunnet behov for det, og ikke før behovet oppstår. Vi ønsker minst mulig grad av havdeling og oppfordrer alle aktører til et godt samarbeid på feltet. Ved vurderingen av om henstillingsområder skal opprettes må vi ta hensyn til at alle redskapsgrupper er ivaretatt.

Når det gjelder opprettelse av henstillingsområdet, legger vi avgjørende vekt på at Sjøtjenesten bekrefter at det er utfordrende for snurrevadflåten å finne egnede plasser å fiske på slik fisket foregår nå. Tilløp til konflikt er i utgangspunktet ikke nok til å opprette et henstillingsområde, men slik fisket foregår nå ser vi det som nødvendig å definere et eget felt for snurrevad her. Vi mener også at det området som er foreslått er såpass lite av størrelse at det kan opprettes uten for store konsekvenser for andre redskapsgrupper, og uten at det samtidig opprettes egne områder for disse.

Vi er prinsipielt enig med Kystfiskarlaget om at det er uheldig å stadig opprette nye henstillingsområder som ikke er definert på forhånd. Dessverre viser det seg at manglende utmelding av faststående bruk og fravær av samarbeid på feltet har gjort det nødvendig å gå inn å regulere mer enn ønsket denne sesongen. Vi vil som vanlig gjennomføre en evaluering av fisket etter sesongen, og dette problemet vil bli tatt opp i den forbindelse.

Den 3. mars 2020 opprettet vi et henstillingsområde for snurrevad like øst for det området som nå opprettes. Det fiskes nå i liten grad på dette området, og i forbindelse med opprettelsen av det nye henstillingsområdet opphever vi nå henstillingsområdet som ble opprettet 3. mars 2020.

Når det kommer til anmodningen om å dispensere fra fjordlinjereguleringene, så har ikke region Nordland anledning til å gi slik dispensasjon. Dette er ikke regulert av den lokale forskriften som gjelder for Lofotfisket, som regionen har myndighet over. I alle tilfeller vil vi ikke tilråde en slik tilnærming uten en grundig utredning av forsvarligheten av et slikt tiltak, da disse reglene er utformet for å ivareta bestanden.

På denne bakgrunn har Fiskeridirektoratet region Nordland besluttet å opprette et henstillingsområde i Henningsværstraumen, som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad.

Fastsatt henstillingsområde har følgende koordinater:

1. N 68°07.53 E 014°01.62

2. N 68°06.22 E 014°01.76

3. N 68°06.47 E 014°05.71

4. N 68°07.73 E 014°05.73

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 30. mars 2020 og gjelder inntil videre, men ikke utover 15. april 2020.

Henstillingsområdet for snurrevad sør for Henningsvær som ble opprettet 3. mars 2020 oppheves med umiddelbar virkning.

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2020 og annen lovgivning, må overholdes. Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen nå ligger vedlagt.