Som kjent ble Norge og Russland enige om at adgangen til å overføre ufisket kvantum fra ett år til et annet ble økt fra 10 til 15 prosent grunnet den høye totalkvoten i 2021 kombinert med at mye fisk sto ufisket inn i andre halvår.

Det har tatt tid å få inn alle årsavslutninger og beregne de endelige overføringene, men nå melder direktoratet at de er i boks.

Les detaljene om overføring både på gruppe- og fartøynivå i Fiskeridirektorates melding.

De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2022 ser slik ut:

  • Torsk: 385 256 tonn

  • Hyse: 101 636 tonn

  • Sei: 183 413 tonn

Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift

Torsk

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen avtalte høsten 2021 en ekstra overføringsadgang av ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022, og overføringsadgangen ble som et engangstilfelle økt fra 10 prosent til 15 prosent. Bakgrunnen for dette var de utfordringer koronaviruspandemien hadde skapt for fiskerinæringen. Norges overføringsadgang ble derfor økt fra 39 064 tonn til 58 595 tonn med hensyn til overføring av kvote fra 2021 til 2022. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å implementere den økte overføringsadgangen i den nasjonale reguleringen slik:

  • Torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe kan overføre inntil 15 prosent av gjenstående kvote på fartøynivå

  • Utover overføringene på fartøynivå, kan inntil 15 prosent av gruppekvotene til torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy godskrives de enkelte gruppekvotene i 2022

  • Utover overføringene på fartøynivå, kan ethvert restkvantum godskrives de enkelte gruppekvotene for fartøy i åpen og lukket gruppe i 2022

  • Ethvert restkvantum på avsetningen til kystfiskeordningen kan godskrives kystfiskeordningen i 2022

48 789 tonn av torskekvoten var ubenyttet ved årsskiftet, og hele restkvantumet overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 385 256 tonn torsk i 2022.

Fiskesalgslagene har beregnet at 1 532 fartøy får overført torskekvote fra 2021 til 2022. Totalt ca. 28 000 tonn overføres til 2022 på fartøynivå, det vil si 6,5 % av justert norsk totalkvote for 2021. Tabell 1 viser hvordan overført kvantum fordeler seg på de ulike fartøygruppene.

Her er oversikten over kvantum torsk og antall fartøy som overfører torskekvote på fartøynivå fra 2021 til 2022 fordelt på de ulike fartøygruppene (tonn):

FartøygruppeOverført kvantumAntall fartøy
Torsketrål10 39431
Seitrål934
Konvensjonelle havfiskefartøy2 85822
Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde5 3331 009
Lukket gruppe 11 - 14,9 meter hjemmelslengde4 280304
Lukket gruppe 15 - 20,9 meter hjemmelslengde3 100108
Lukket gruppe 21 - 27,9 meter hjemmelslengde2 17554
Totalt28 2321 532

Her er overføring på gruppe- og totalkvotenivå

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2022 (tonn)

FartøygrupperForskrifts-kvoter 2022Over-føringer på fartøynivåOver-føringer på gruppenivåOver-føringer på totalkvote-nivåJusterte kvoter 2022
Trål totalt101 12910 487579497112 692
Gruppekvote torsketrål100 37910 394633493111 899
Gruppekvote seitrål75093-544793
Konvensjonelle fartøygrupper totalt221 58917 74617 6241 057258 016
Lukket gruppe:173 46814 8889 740826198 922
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde41 9265 3333 12521450 598
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde46 6364 28095322452 093
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde42 2973 1005 11322650 736
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde30 3092 17554916233 195
Ferskfiskordning lukket gruppe12 30012 300
Konvensjonelle havfiskefartøy27 5292 8581 21313531 735
Åpen gruppe:20 5926 6719627 359
Fartøy åpen gruppe19 0926 6719625 859
Ferskfiskordning åpen gruppe1 5001 500
Bonus levendelagring2 5002 500
Forskning og undervisning971971
Rekreasjons- og ungdomsfiske7 0007 000
Kystfiskeordningen3 028785143 827
Rekrutteringskvoter åpen gruppe150150
Innblanding av torsk i loddefisket100100
Totalt336 46728 23318 9881 568385 256

Hyse

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare cirka 87 prosent i 2021, og 10 935 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 101 636 tonn hyse i 2022.

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2022 (tonn)

FartøygrupperForskrifts-kvoter 2022Overføringer på gruppenivåOverføringer på totalkvotenivåJusterte kvoter 2022
Trål totalt33 472-3 6122 82632 686
Gruppekvote torsketrål32 722-3 5822 76331 903
Gruppekvote seitrål750-3063783
Konvensjonelle56 4897 1094 61268 210
Lukket gruppe:42 2905 3063 41351 009
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde11 3271 42091113 658
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde12 1711 45491514 540
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde11 3561 48395913 798
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde7 4369496289 013
Konvensjonelle havfiskefartøy9 8301 24883011 908
Åpen gruppe4 3695553695 293
Forskning og undervisning390390
Rekreasjons- og ungdomsfiske300300
Rekrutteringskvoter åpen gruppe5050
Totalt90 7013 4977 438101 636

Sei

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2021, og 756 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 183 413 tonn sei i 2022.

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 4: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2022 (tonn)

FartøygrupperForskrifts-kvote 2022Overføringer på gruppenivåOverføringer på totalkvotenivåJustert gruppekvote 2022
Trål66 192-4 17316462 183
Torsketrålere52 954-3 42013149 665
Seitrålere12 738-7533312 018
Pelagiske trålere500500
Not44 7244 17311049 007
Konvensjonelle69 29231416869 774
Lukket gruppe:52 297-43812651 985
Under 11 m hjemmelslengde13 8811 3933315 307
11 - 14,9 m hjemmelslengde14 224-1 3983312 859
15 - 20,9 m hjemmelslengde12 9866773213 695
21 - 28,9 m hjemmelslengde11 206-1 1102810 124
Åpen gruppe9 517189 535
Konvensjonelle havfiskefartøy7 478752248 254
Forskning og undervisning142142
Agn250250
Rekreasjon og ungdomsfiske2 0002 000
Rekrutteringsording åpen gruppe5757
Totalt182 657314442183 413

De justerte total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2022. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2021, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen. Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 85-90 prosent av gruppekvotene, gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen som har fikk utdelt hele kvotegrunnlaget i tidligere forskrift, fremgår det av meldingen fra Fiskeridirektoratet.