I Stortinget beskyldes fiskerimyndighetene for å rane kystfiskerne etter at kyst måtte avgi torsk for 180 millioner kroner til havfiskeflåten. Fiskeriministeren henviser til at ansvaret er delegert til Fiskeridirektoratet, og da stormer det om fiskeridirektør Liv Holmefjord.

- Stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen (SV) ser det som alvorlig at det fra år til år gjentar seg med betydelig overføring av torsk fra kystflåten til havfiskeflåten, i en slik grad at det blir en systemsvikt. Han krever at så store overføringer som 18.000 tonn må løftes opp på politisk nivå og han framholder at kvoteetterslep av årets format, bør løses ved at kvotene overføres til påfølgende år.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord har dette å si etter den stormende kritikken fra kystfiskerhold etter at milliardær Kjell Inge Røkke og andre havfiskeredere i 2013 fikk torsk for 180 millioner kroner fra norske kystfiskere.

- Nå står det ikke klart for meg at det vært gjennomgående store overføringer fra kystflåten til havfiskeflåten. Det ene året er ikke det andre likt. Vi gjør fortløpende en rekke avveininger av hensyn til fartøygrupper, industrigrupperinger, vi tar markedshensyn og vi hører på organisasjonene, sier Holmefjord.

Blant annet viser hun til Norges Fiskarlag som også representerer kystflåten. Landsstyret anbefalte i slutten av november et maksimalkvotetillegg på 10 prosent. Dette ble lagt til grunn for den omstridte overføringen.

- Jeg skulle gjerne refordelt kvotene tidligere for å unngå at situasjonen ble som den ble. Men det var mange ulike hensyn som først måtte ivaretas som markedssituasjonen og avtakssituasjonen.

Mer i papiravisa