Den midlertidige statlige garantiordningen, et samarbeid mellom GIEK og de private kredittforsikringsselskapene i Norge, ble innført etter koronautbruddet og har sikret tilbudet av kredittforsikring i markedet det siste året.

Det private tilbudet av kredittforsikring til næringslivet er tilbake på nivået før koronautbruddet. Ordningen vil derfor utløpe 30. juni 2021, sier Erica Blakstad, fagdirektør for kredittforsikring i GIEK i en pressemelding.

Forsikring mot konkurs

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale. Bedrifter i hele Norge har benyttet seg av ordningen. Rundt 80 prosent av de som har benyttet seg av ordningen er små og mellomstore bedrifter, og det kredittforsikrede volumet representerer til dags dato over 300 milliarder kroner.

Den midlertidige ordningen har bidratt til at kredittforsikringsselskapene har kunnet opprettholde tilbudet av kredittforsikring med samme volum og pris som før pandemien. Selskapene Atradius, Coface, Coface GK og Euler Hermes har benyttet seg av ordningen det siste året.

På bakgrunn av den gode utviklingen i markedet våren 2021 vurderer disse selskapene nå at den statlige garantiordningen ikke lenger trengs. Selskapene har uttrykt dette slik i en felles uttalelse:

Har sikret sjømatnæringen

Den statlige garantiordningen som ble etablert på kort varsel gjorde det mulig å videreføre et godt kredittforsikringstilbud under pandemien. Konsekvensene av pandemien er i dag mer kjent, og behovet for ordningen er ikke lenger til stede. Selskapene ønsker å vende tilbake til en normal driftssituasjon med alminnelige kommersielle vilkår og forventer ikke at dette vil medføre vesentlige endringer i tilbudet av kredittforsikring i det norske markedet.

– Det er gledelig at det kommersielle markedet for kredittforsikring er tilbake for fullt. Dette tilbudet er viktig for bedrifter over hele landet. Den midlertidige garantiordningen har vært vellykket og bidratt til et godt og forutsigbart tilbud i en krevende tid under pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Den midlertidige ordningen har bidratt til å sikre verdiskaping og eksport i sjømatnæringen gjennom et krevende år. Til tross for stor usikkerhet i markedene har sjømateksporten holdt seg på et høyt nivå gjennom pandemien. Dette viser at ordningen har fungert godt etter hensikten, sier sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

NFD, kredittforsikringsselskapene og det nye Eksportfinansiering Norge (hvor GIEK vil bli sammenslått 1. juli) vil fortsatt følge situasjonen tett framover.