Fiskeridirektøren har refordelt kvotene i fisket etter hyse nord for 62°N. Kvotene har økt som følge av refordeling av gjenstående tredjelandskvantum med 4,7 prosent.

Fritt fiske

Kystflåten er regulert med fritt fiske, men garanterte kvoter øker med 4,7 prosent, melder Fiskeridirektoratet.

I tillegg er overreguleringen økt for havfiskeflåten for å sikre at totalkvoten tas.

På kort varsel

Kvoteøkningene utgjør totalt 27 prosent for konvensjonelle havfiskefartøy og 8 prosent for torsketrålere og er gitt som maksimalkvotetillegg.

Fiskeridirektoratet minner om at fisket på maksimalkvotene kan stoppes på kort varsel.