Gruppa er blitt litt av en hodepine for fiskeridirektør Liv Holmefjord, som i forrige måned kalte inn organisasjonene for å drøfte utviklinga. På møtet la Holmefjord fram statistikk som viser at det ikke har vært noen påtagelig vekst i antall fartøy i åpen gruppe. Siden tusenårsskiftet har faktisk antall fartøy gått ned, påpekte hun. Det er antall tonn oppfisket torsk per fartøy som har økt.

På toppen kommer årets overfiske, som per 31. oktober var på 4000 tonn, og som ifølge kvotefleksordninga skal trekkes av på neste års kvoter.

Fartøy i åpen gruppe ble fra årets start regulert med maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn. Fisket ble stoppet på maksimalkvotetillegg 31. mars, og fisket har etter den tid fortsatt innenfor garanterte kvoter, ferskfiskordning og kystfiskekvote.

Gruppa har per 31. oktober fisket ca. 26 000 tonn, ca 4000 tonn over den justerte gruppekvota, inklusive ferskfiskordninga.

Dermed ser kvoteoversikten slik ut:

2017-kvotene i åpen gruppe:

Fartøylengde Maksimal-kvoter Garanterte kvoter

Under 8 m 18 14

8 – 9,99 m 25 20

Over 10 m 29 22

Fiskeridirektørens forslag til 2018-kvoter:

Fartøylengde Maksimalkvoter Herav garantert

Under 8 m 12 6

8 – 9,99 m 17 8

Over 10 m 19 10