Det skriver de i ei pressemelding i dag.

– Trygge på prosjektene

Kystverket leverte sist uke det oppdaterte tallgrunnlaget for etaten sine prioriteringer til Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP).

– Rundt 75 prosent av det samlede godstransportarbeidet på norsk område og 90 prosent av all eksport og import skjer sjøveien. Sjøtransporten er effektiv og sikker, samtidig som den har liten negativ miljøpåvirkning. Kombinert med positiv samfunnøkonomisk lønnsomhet gjør dette at vi er trygge på at de prosjektene vi prioriterer er gode prosjekter for samferdselen i Norge. De er helt i tråd med det langsiktige målet vi jobber for; et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset, som ser frem til oppgavene som venter.

Foreslår høy økonomisk ramme

Kystverket er bedt om å prioritere innenfor to ulike rammer. Kystverket tilrår i sine prioriteringer å bruke den høyeste økonomiske rammen.

– Da kan vi optimalisere drift- og vedlikeholdsnivået, realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i farledene og satse på utvikling av tjenestene våre, digitalisering og deling av data. Kystverket er også ansvarlige for staten sin beredskap mot akutt forurensing, og i den høyeste rammen kan beredskapen dimensjoneres etter miljørisikoen og vi kan tilpasse metoder og utstyr til nordområdene og den værharde kysten vår, forteller kystdirektøren.

Prioriterer farledstiltak

De største investeringene som Kystverket foreslår til NTP er knyttet til farledstiltak, og da i hovedsak prosjekter som gjør farleden dypere og bredere og som gir bedre merking av sjøvegen.

– I den økonomiske rammen som Kystverket anbefaler, ligger det en samfunnsøkonomisk lønnsom portefølje på rundt tre milliarder kroner i den første seksårsperioden av planen.