Uttalelsen kommer fra Norges Kystfiskarlag.

- De siste årene gjentatte ganger bedt fiskerimyndighetene ta grep for å legge bedre til rette for utøverne i åpen gruppe.

- Det er gjennom åpen gruppe vi kan få en reell rekruttering. Nye utøvere som ønsker å begynne som fiskere på eget fartøy, er henvist til å begynne i åpen gruppe. Da er det viktig at forholdene legges slik til rette at dette blir en reell rekrutteringsarena. Samtidig er det viktig at de som jevnt og trutt har livnært seg i denne gruppen og dermed bidratt til å opprettholde virksomhet på bedriftene i land og lokalsamfunnene får rammebetingelser som er gode, mener laget.

- I reguleringskommentaren for 2013 forventer vi at krav om ytterligere strukturering i kystflåten legges på is, og at det i stedet legges til rette for å styrke rekrutteringen til kystfiskeriene og rette opp uheldige utslag av tidligere adgangsbegrensninger.

Med bakgrunn i den gode ressurssituasjonen ber Norges Kystfiskarlag myndighetene om å gjeninnføre en friere regulering for den minste flåten med fritt fiske etter torsk innenfor et nærmere fastsatt kvotetak. En friere regulering for kystflåten vil øke lønnsomheten i flåteleddet, styrke sikkerheten gjennom å gi grunnlag for økt sysselsetting for mannskap om bord, og bidra til å sikre lokale leveranser, rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene.

- På bakgrunn av den økte interessen for deltakelse i åpen gruppe, må det tilføres økt kvantum til denne flåtegruppen som sikrer helårsdrevne fartøy i åpen gruppe en forholdsmessig og fast kvoteprosent i forhold til fartøy av samme størrelse i lukket gruppe. Videre gis helårsdrevne fartøy i åpen gruppe anledning til å gå direkte over på bifangstfiske ved fullført maksimalkvote. En nedgang i kvotegrunnlaget for enkelte fartøygrupper i kystflåten slik vi opplevde for åpen gruppe i 2012, kan ikke aksepteres med dagens høye totalkvote.

For å styrke rekrutterig til fiskeriene og tilknytning til lokalsamfunnene, ber Norges Kystfiskarlag om at fiskere i åpen gruppe - som kan vise til at de fisker jevnt hele året og ikke bare torsk i torskesesongene - blir premiert med opprykk til lukket gruppe. Det forutsettes at slike ”opprykkskvoter” ikke gjøres omsettbare.

Likeledes at fiskere i lukket gruppe, som kan vise til at de fisker jevnt gjennom hele året, og fisker på andre arter en torsk, premieres med tilleggskvoter.

- Til dette trengs det et kvotegrunnlag – og det kvotegrunnlaget har vi. Blant annet har Norges Kystfiskarlag har bedt om at "kystflåten" med såkalt "fri lengdeutforming" blir overført til flåtegruppen der den hører hjemme – havfiskeflåten. Videre at denne flåtens kvotegrunnlag avregnes havfiskeflåtens, og kystflåtekvotene tilbakeføres til den reelle kystflåten, melder kystfiskarlaget.