Oppdrettstorsken som blir kjønnsmoden før den slaktes vil gyte i merdene. Nå er det bekreftet fra forsøk i Austevoll at avkommet fra denne gytingen kan vokse opp i det fri til kjønnsmoden torsk som igjen vil gyte fritt i sjøen. Det er første gang dette er bekreftet for en marin fisk i oppdrett, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Kan blande seg

- Disse resultatene er viktige fordi det viser at oppdrettstorsken kan spre sitt genetiske materiale mye lettere enn oppdrettslaksen. Torsken er en saltvannsfisk, og gyting er ikke avhengig av rømming ut gjennom notveggen slik laksen må for å finne sine gyteplasser oppe i elvene. Selv om torsken er svært flink til å rømme fra merdene så er dette egentlig unødvendig for å kunne spre sitt genetiske materiale. Langs kysten er det mange lokale torskebestander, og det er påvist genetisk variasjon mellom disse. Det er derfor mulig at oppdrettstorsken uten egentlig å rømme kan blande seg med villtorsken og påvirke disse stammene genetisk, slik det nylig er funnet for en del lakseelver, sier Terje van der Meeren.

Det skal imidlertid understrekes at det er avkom fra gyting blant oppdrettstorsk med opprinnelse fra gyting i merd som nå er observert, mens direkte krysninger mellom slik oppdrettstorsk og villtorsk enda ikke er påvist.

Genetisk markør

Forskere ved Havforskningsinstituttets stasjon på Austevoll har over flere år fulgt med på hvordan det går når oppdrettstorsken sprer befruktede egg gjennom merdveggene og ut i det naturlige miljøet. Dette gjøres ved å bruke stamfisk som er utstyrt med en genetisk markør som forekommer svært sjelden i naturen.

Ny generasjon

Denne merkede oppdrettstorsken ble plassert i merder i Heimarkspollen i Austevoll, et lokalt gyteområde for vill torsk, og den fikk gyte i tre gytesesonger fra 2006 til 2008. Deretter har forskerne prøvd å følge med på torskeavkommet og sett dem vokse opp og bli kjønnsmoden. Nå har de altså sett en ny generasjon torsk med det samme genetiske merket da 2,4 prosent av alle torskelarvene fra hele 2011-gytesesongen i Heimarkspollen hadde den sjeldne varianten av den genetiske markøren.

- Dette betyr at avkommet til oppdrettstorsken, som en gang rømte som et befruktet egg gjennom merdveggen, er blitt kjønnsmoden og har gytt med hverandre. Vi har også indikasjoner på at den har gytt med vill torsk, men det trengs flere analyser for å kunne avgjøre dette med sikkerhet, sier van der Meeren.