- Turistfiskenæringen ønsker selv mer ordnede former rundt sin virksomhet, og hvis vi vil ta vare på de seriøse aktørene, er det også viktig å ha god oversikt, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ny rapport

Hun har nettopp fått en rapport på bordet om hvordan man best kan regulere turistfisket, og både ta hensyn til næringen og fiskeressursene. Spesielt kysttorsken har vært i en sårbar situasjon lenge.

Forslagslisten fra den bredt sammensatte arbeidsgruppen er lang, og på enkelte punkter også kontroversiell; registrering av turistfiskebedrifter, krav til rapportering av fangst og registrering av båter, variabel utførselskvote, begrensninger i hvor mange ganger den enkelte turist kan utføre fangst, begrensninger i adgangen til å drive turistfiskeanlegg, samt utstyrsbegrensninger.

Enstemmig

– Jeg skal se nærmere på alle forslagene, og har på ingen måte konkludert ennå. Men forslaget er altså enstemmig fra arbeidsgruppen, understreker fiskeriministeren.

Arbeidsgruppen foreslår at en registreringsordning for turistfiskebedrifter bør opprettes, og at ordningen gjøres obligatorisk. Det foreslås også at det vurderes en lovendring som gir styresmaktene en klarere hjemmel til å opprette registre over næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø.

Det lanseres en ordning som pålegger turistfiskebedrifter å rapportere gjestenes fangst, og at det innføres et obligatorisk fartøyregister hvor det framgår om fartøyet skal brukes til utleie.

Variabel kvote

Dagens utførselskvote på 15 kilo fisk er ment å bidra til at volumfisket til utenlandske turister i Norge holdes innenfor visse rammer.

Kvoten er imidlertid ikke variabel, det vil si at den gjelder for alle som fører fisk ut av Norge, uavhengig av nasjonalitet, bosted og formålet med opphold i Norge.

Arbeidsgruppen foreslår derfor at det innføres en enkel form for variabel utførselskvote, dersom en registreringsordning for turistfiskebedrifter innføres.

15 kilo per uke

– En variabel utførselskvote kan utformes på ulike måter. En mulighet er å innføre forbud mot utførsel av egenfanget fisk som ikke er tatt i forbindelse med besøk på en turistfiskebedrift, mens grensen på 15 kilo for øvrig opprettholdes. Et annet alternativ er å åpne for fri utførsel av fangst tatt i forbindelse med besøk på turistfiskebedrift, og for øvrig opprettholde grensen på 15 kilo. For øvrig kan en se for seg flere mellomløsninger, hvor en ved fastsettelse av kvoten kan ta hensyn til alt fra om en har oppholdt seg ved registrert bedrift til varigheten av et slikt opphold, eller varigheten av oppholdet i Norge, heter det i rapporten.

I dag gjelder en begrensning på utførsel av fisk på 15 kilo per person i løpet av 24 timer. Arbeidsgruppen foreslår at 24-timersregelen erstattes med en 7-dagersregel.