- Vi regner med at så mange som 30 søker rorsplass, sier kulturkonsulent Øyvind Berg som leder ungdomsfiske-satsingen i kommunen.

Gamvik kommune har i flere år leid inn en sjark som ungdommene kan ro med i sommermånedene. I år regner Berg med at de må ha to båter på grunn av den store interessen.

Fikk endret reglene

Berg er spesielt glad for at regelverket i år er helt klar på at kommunale ungdomsprosjekt kan få dispensasjon - slik at det er antall ungdom og ikke båten som bestemmer hvor mye de kan fiske. I fjor måtte de stoppe opp da de nådde 50.000 kroner i lott. Men det ble lite for et mannskap på 14 som skiftet om å ro.

Gamvik kommune fikk da Fiskeridirektoratet til å endre reglene, og han er glad for at dette nå er fastsatt i regelverket.

Utvides

- Det er viktig å ha ordninger som gir ungdom langs kysten mulighet til å prøve fiskeryrket. I fjor utvidet vi ordningen til også å gjelde rognkjeks, og i år øker vi kvantumet som kan fiskes fra 400 til 600 kg rogn pr. person og pr. fartøy. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Gjelder hele landet

Ungdomsfiskeordningen som gir ungdom mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i sommerferien skal iverksettes også i 2011. Ungdomsfiskeordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 20. juni og til og med 12. august 2011. For fiske etter rognkjeks gjelder imidlertid ordningen i perioden fra og med 1. mai til og med 20. juni 2011 vest for 26°Ø (ca Nordkapp), og i perioden fra og med 1. mai til og med 5. juli 2011 i Finnmark øst for 26°Ø. Avslutningstidspunkt er lik stoppdatoene i det kommersielle rognkjeksfisket. Ordningen gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

Begrensninger

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser. Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy. Ved ungdomsfiske i regi av en kommune – hvor flere ungdommer fisker med samme fartøy – kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi unntak fra redskapsbegrensingen pr. fartøy, men ikke pr. person.

For fiske etter rognkjeks i denne ordningen gjelder det en begrensning på 600 kg utilvirket rognkjeksrogn pr. person og pr. fartøy. Rognkjeksfisket foregår på grunt vann langs fjæra, og med en redskapsbegrensning på inntil 210 meter garn er det satt vilkår om at fartøyet må være mindre enn 6 meter. Dette for å sikre at ordningen kommer målgruppen til gode. I sommerfisket etter andre fiskeslag er det ikke en slik begrensning mht. fartøystørrelse.

Fiskefartøy

Det er tillatt å benytte merkeregistrerte fiskefartøy i denne ordningen, men det er en forutsetning at redskapsbegrensningen overholdes. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover nevnte redskapsbegrensning i den perioden fartøyet nyttes i ungdomsfiskeordningen, det vil si i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.