Nærings- og fiskeridepartementet sendte nylig rapporten «Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten» på høring. Sentralt i høringen er spørsmålet rundt innføringen av full CO2 avgift for fiskeflåten. Sjømat Norge er enig i at også sjømat skal redusere sine fotavtrykk.

– Vi i sjømatnæringen er selvsagt opptatt av å redusere våre klimautslipp. Men det må gjøres på en slik måte at ikke det rammer arbeidsplassene og selve fiskeripolitikken, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark.

Sjømat Norge har nå sendt sitt høringssvar der en vektlegger at det må innføres en fornuftig kompensasjonsordning.

– Vi må stimulere flåten til å bygge nye klimavennlige fiskebåter. Samtidig må vi ikke og stille oss slik i Norge at vi ikke kan høste kvalitetsfisk og øke verdiskapingen.

Norges største sjømatorganisasjon mener derfor at det trengs gode kompensasjonsordninger slik at rammene for fiskeindustrien ivaretas og at det legges til rette før lønnsom bearbeiding i Norge.

– Innretningen på en kompensasjon må være riktig og gi ønskede effekter, fremhever Ystmark.

Utfordringer

Diskusjonen om innføring av CO2-avgift for fiskeflåten er et særnorsk fenomen som naboland i EU ikke skal innføre. Både Sjømat Norge og de andre representantene i utvalget ser at innføring av en full CO2-avgift, ensidig i Norge, kan få negative konsekvenser i form av enda mer konsentrerte landinger i en kortere tidsperiode av året, marginale fiskerier blir ikke utnyttet og det kan blir større insitamenter for at norske fangster blir levert til utlandet.

– I tillegg kan det føre til at det blir dyrere for utenlandske båter å bunkre i Norge og at utenlandske landinger i Norge dermed reduseres. Derfor er kompensasjonsordningen svært viktig, mener Ystmark.

Rapport

Sentralt i Sjømat Norges høringssvar er og en rapport utarbeidet av NOFIMA som har sett nærmere på hvilke effekter økte drivstoffutgifter vil gi for landindustrien.

Rapporten trekker blant annet frem at det til tross for at det fanges mye fisk i Norge, så er fiskeflåtens andel av det totale klimagassutslippet til luft (målt i CO2-ekvivalenter) relativt beskjedent med 0,6 %. Til sammenlikning bidrar personbiler med 9 %, husdyrs tarmgass-produksjon med 4,4 % og offshore fakling under olje- og gassproduksjon med 1,3 %.

– Rapporten viser også at energiforbruket i fiskeflåten ikke er stort i «nasjonalregnskapssammenheng». Høsting av ville fiskeressurser er en energivennlig måte å høste mat på. Energiforbruket per proteinmengde er derfor lavt, sier Ystmark.