Fiskeridirektoratets melder at de foreløpige tall viser at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Samtidig slår de fast at oppblomstringen er ikke over.

Fiskeridirektoratet har samtidig laget et omtrentlig regnestykke hva utbruddet vil si:

10 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 620 millioner kroner. Med andre ord snakker vi om ufattelig store verdier, eksempelvis mer en halve Lofotsesongen.

Fortsatt fare

Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai. I Nordland er det imidlertid fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet.

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler.

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk.

Viktig å dele info

- Det er viktig at ulike aktører som er involvert deler informasjon med hverandre og med Fiskeridirektoratet slik at det kommer inn mest mulig opplysninger som kan hjelpe oppdretterne, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

I vannprøver fra begge fylker er det påvist alger i slekten Chrysochromulina. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk