I følge den nye forskriften skal fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer nå ha et sertifisert sikkerhetssystem, et forslag som var på høring i fjor høst. På bakgrunn av innspillene i høringsprosessen, samt kommentarer fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Sjøfartsdirektoratet foreslått enkelte endringer for fiskefartøy.

Sjøfartsdirektoratet melder i et rundskriv at de etter en samlet vurdering av høringsinnspillene fortsatt er av den oppfatning at de positive konsekvensene forslaget innebærer for næringen, i form av bedre kontroll, bedre sjøsikkerhet og mer effektiv drift av fartøyene, må veie tyngre enn de negative konsekvensene.

Norges Fiskarlag, som engasjerte seg i høringsrunden i fjor, har fortsatt ikke oversikt over hva den nye forskriften egentlig innebærer. Saksansvarlig i Fiskarlaget, seniorrådgiver Joakim Martinsen, sier laget nå skal se nærmere på den nye forskriften og sammenholde den med lagets eget høringssvar.

Forskriften erstatter gjeldende forskrift 14. mars 2008 nr. 306 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger.