Nytt i 2012 er en ordning med bonusordninger med fokus på fersklevering til industrien. Organisasjonen er positivt avventende til de nye ordningene og forventer å bli tatt med i en dialog for å bidra til at ønsket virkning oppnås.

Norske fiskere har en totalkvote på 337.357 tonn torsk og 150.953 tonn hyse i 2012.

Fiskarlagslederen sier hans førsteinntrykk er at departementet i stor grad har tatt hensyn til innspill fra sjømatsektoren i sin innretning av reguleringene. Han sier nyordningen med kvotebonuser må være ordninger som blir utformet i nært samråd med næringen.

-Vi er ikke gjort kjent med hvordan departementet tenker at ordningene skal legges opp, bortsett fra at målsetningen er å honorere med ekstra kvote til fartøy som leverer ferskfisk til industrien på land utenom hovedsesongene. Jeg forventer derfor at vi som organisasjon blir tatt med på råd i hvordan ordningen skal innrettes, sier Nilsen.

Det er satt av 14.650 tonn torsk til bifangst for kystflåten og til ulike bonusordninger for trålere, konvensjonelle havfiskefartøy og kystfartøy over21 meter.