Godt rekefiske har resultert i at kvoten for årets første periode snart er oppfisket. Dersom man får opphold, frykter mann at utenlandske rekeprodusenter kort og godt kan kuppe markedet.

Oppfisket periodekvote

I et vedtak fiskarlaget gjorde i går heter det:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket etter reker sør for 62° N, hvor det har vært gode fangster så langt i 2015. Dette har også ført til at periodekvoten for første periode er i ferd med å bli oppfisket, noe som kan føre til en stopp i fisket for de fartøyene som har fisket over sitt garanterte kvantum.

Reduserte kvoter

Det er fastsatt en maksimalkvote på 28 tonn pr. fartøy for hver periode i 2015. Denne er redusert i forhold til første periode i 2014 med 9 tonn, noe som burde ha redusert fisketakten. Det er videre fastsatt tre periodekvoter med følgende fordeling; 1.1-30.4, 2 116 tonn, 1.5-31.8, 2 115 tonn og 1.9.-31.12, 2 115.

- Norges Fiskarlag har mottatt bekymringsmeldinger for markedssituasjonen dersom det blir en stopp i fisket etter reker, slik at andre nasjoner kan fylle opp bortfallet som da kan oppstå for norske reker. I tillegg er det i årets kvoteavtale mellom Norge og EU ikke avklart om det vil bli etablert en kvotefleksibilitetsordning som får anvendelse for kvoteårene 2015 og 2016, heter det i vedtaket der Fiskarlaget ber myndighetene komme på banen.