Fiskeri- og kystdepartementet avsetter årlige kvoter, såkalte forskningskvoter, av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål.

Forskningskvoter blir som hovedregel gitt i forbindelse med undersøkelser og forsøk iverksatt av offentlige forskningsinstitusjoner. Private aktører tildeles i særskilte tilfeller kvoter.

Det legges vekt på søkerens vitenskapelig kompetanse og nytten det enkelte forskningsprosjekt vil ha for ressursforvaltningen.

- Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningkvote/fiskeslag, og toktet i seg selv må gi en merverdi utover fangstverdien. Søker må videre beskrive behovet for den planlagte bruk av kvoter for hvert enkelt prosjekt. Det er heller ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske. Eventuell restkvote av forskningsfangst bortfaller når forsøkene/undersøkelsene avsluttes.

Størrelsen for forsknings- og undervisningskvotene for 2012 er ennå ikke fastsatt.

Interesserte offentlige og private aktører bes sende søknad om forskningskvote for 2012 innen 4.november 2011. Denne søknadsfristen gjelder ikke for undervisningskvoter da disse følger skoleåret, melder Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.