Det skriver fylkesråd Arve Knutsen i sitt svar til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

De mottok sist sommer åpningsbrev fra ESA, som mener at de norske reglene for eierkontroll med produksjonskapasiteten innen oppdrett av laks og ørret strider mot EØS-reglene. Etter dialog med ESA foreslår FKD nå å endre akvakulturloven slik at departementet i forskrift kan bestemme reglene for eierkontroll av produksjonskapasiteten. Det foreslås å stille klarere krav for å sikre at de største havbruksselskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene, og det vil bli åpnet for at selskap kan eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen.

- Det er ikke ønskelig å støtte FKD sitt forslag til lovendring som innebærer at departementet gjennom forskrift kan bestemme reglene for eierkontroll med produksjonskapasiteten. Derimot ønskes opprettholdt dagens situasjon med eierkontroll på inntil 25 prosent av samlede produksjonskapasitet for laks og ørret, og med Stortinget som kontrollerende organ over utviklingen i næringsstruktur og eierkonsentrasjon, heter det i høringssvaret fra Nordland fylkeskommune.