I sitt høringsinnspill begrunner de sin skepsis med at en slik endring kan føre til at seinotfisket risikerer å bli utradert som et norsk fiskeri, samtidig som mange distriktsarbeidsplasser kommer til å bli nedlagt.

Motsatt effekt

I forslaget fra Fiskeri- og kystdepartementet foreslås det at den dispensasjonen som seinotflåten har fra det ordinære minstemålet skal oppheves både nord og sør for 62º N slik at alle fartøygrupper skal etterleve et minstemål på40 cm sør for 62º N og45 cm nord for denne grensen. Departementets utgangspunkt for forslaget er at de enkelte bestandene skal forvaltes og høstes på en mest mulig bærekraftig og lønnsom måte samlet sett over tid, samtidig som det også tas hensyn til ulike kystsamfunn og aktørene i næringen.

Nordland Fylkes Fiskarlag frykter på sin side at det vil få den motsatte effekten, og sier derfor nei til de foreslåtte endringene.