- Vi er derfor fornøyd med at Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å stramme inn i leveringsplikten, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Fylkesrådet mener det er svært uheldig at store andeler av torsketrålerkvotene eksporteres direkte ut av den nordlige landsdelen. Dette betyr tapte muligheter for verdiskaping og sysselsetting i landsdelen, og er ikke i tråd med intensjonen med ordningen om leveringsplikt for trålere.

Fylkestinget vil behandle departementets høringsforslag i kommende møte i Fauske 25.-28. februar.

I fylkesrådets innstilling til fylkestinget anses det som naturlig at det er landanleggenes råstoff- og produksjonsbehov som skal legge premissene for trålernes fangstaktivitet. Med et slikt utgangspunkt er rådet enig med departementets forslag om at tilbudsplikten økes til 100 prosent av fartøyet sin fangst av torsk og hyse.

Rådet innstiller også på at det innføres en kjøpsplikt for selskap som eier både landanlegg og egne fartøy med leveringsplikt

Det er også rådets oppfatning at bearbeidingsplikten må økes ut over dagens nivå, og må omfatte både torsk og hyse.

- Fylkesrådet i Nordland understreker at formålet med leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, er å legge til rette for sikker og styrt råstofftilgang til anlegg som bearbeider fisk. Slik kan man ivareta sysselsettings- og bosettingshensyn, sier fylkesråden.

- Fylkesrådet betrakter fartøy med torsketrålerkonsesjoner med leveringsplikt som eksklusive rettigheter, gitt etter unntaksbestemmelser i deltakerloven. Dersom forpliktelsene ikke innfris, så bør rettighetene vurderes å anvendes til andre formål som bedre ivaretar verdiskaping og aktivitet i kystsamfunnene, avslutter fylkesråden.