Det går fram av Kystvaktens årstatistikk. Per ultimo desember har kystvaktskipene i 2013 gjennomført i overkant av 1660 inspeksjoner. I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført vel 3000 oppdrag for andre eksterne etater.

Kystvakten har vært satt inn i 156 søk- og redningsaksjoner og foretatt 59 slep.

Kystvaktsentralen har på samme tid mottatt over 50.000 henvendelser i løpet av året, noe som er en økning på nærmere 4 prosent fra 2012.

Nådde ikke målene

- Kystvakten har i 2013 vært til stede i havområdene og langs kysten med det vi har av ressurser og kompetanse. Kystvakten har i 2013 ikke fullt ut nådd de produksjonsmålene vi hadde med hensyn til antall patruljedøgn, noe som skyldes driftsavbrudd for Nornen-klassen, utvidede verkstedsperioder og navigasjonsuhell KV Andenes, heter det i Kystvaktens årsmelding.

Bildet er at antall inspeksjoner er relativt stabilt, men hver inspeksjon krever mer ressurser på grunn av forberedelser og etterarbeid. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2013, nevnes spesielt utkast/slipping. Fisk som drepes ned uten å bli registrert i forhold til kvoter, skaper en ubalanse i ressursforvaltningen.

Nytt fartøy i 2016

Kystvakten fikk 1. januar 2013 tilført ett nytt fartøy, KV Magnus Lagabøte, for operasjoner i kystnære farvann. Flåten består nå av 9 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp-klassen, er dette en moderne flåte med tilpassede kapasiteter til kystvaktoppgavene.

Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av ett nytt havgående fartøy med isgående og helikopterbærende kapasiteter. Fartøyet er planlagt innfaset i kystvakt strukturen i løpet av 2016, og skal erstatte KV «Ålesund». Planarbeid for erstatning av Nordkapp-klassen, som nå er passert 30 år, pågår med forventet innfasing av nye fartøyer fra rundt 2020.

- Den nye organisasjonen i Kystvakten, med en samlet ledelse på Sortland, er nå 2 år gammel. Gjennom året har det blitt skapt en sterkere tilknytning mellom landorganisasjonen og den operative aktiviteten på sjøen. Tilpasning til nye oppgaver for landorganisasjonen pågår fortsatt, men organisasjonen fungerer godt og leverer i det daglige i henhold til krav og forventninger, skriver sjef for Kystvakten, flaggkommandør Lars Saunes.