I et brev til Næringskomiteen i Stortinget kritiserer de både innholdet og framgangsmåten for forslaget som nå er til behandling i Næringskomiteen.

Går lengre en forlagene

Bakgrunnen for det omstridte lovforslaget er at Fiskeri- og kystdepartementet har foretatt en etterkontroll av deltakerloven og fiskeriforbudsloven. I proposisjonen foreslår departementet en rekke endringer i sanksjonsbestemmelsene i deltakerloven og havressursloven. Fiskebåt er svært overrasket, og ser med uro på at forslaget om å heve strafferammen for grove overtredelser går vesentlig lenger enn det som ble foreslått i høringsrunden.

Skjerping

Strafferammen i deltakerloven er i dag bøter, men ved gjentakelse eller andre skjerpende omstendigheter, utvides strafferammen til seks måneders fengsel. I høringsnotatet foreslo departementet at den generelle strafferammen skulle heves til bøter og fengsel i inntil ett år, og bøter og fengsel i inntil tre år ved skjerpende omstendigheter. Hovedbegrunnelsen er «et ønske om samsvar med straffebestemmelser i andre lover som gjelder naturressurser og derigjennom signalisere at en ser alvorlig på ressurskriminalitet.».

Avstand

I høringsrunden tok både Fiskebåt og Norges Fiskarlag klar avstand fra forslagene om å heve strafferammen. Sistnevnte uttalte blant annet:

«Det er Fiskarlagets oppfatning at fiskerne har blitt utsatt for unødvendig harde reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket og at mange av reaksjonene verken har hatt legitimitet og forståelse hos fiskerne samt at reaksjonen har fremstått som uforholdsmessig streng sett i sammenheng med forseelsen».

Fiskebåt sier at det ble med dette gitt en klar oppfordring til å vurdere rimeligheten i sanksjonsregimet i fiskeriforvaltningen. Oppfordringen ble imidlertid ikke fulgt opp av departementet, som til alt overmål har besluttet å foreslå at strafferammen for grove overtredelser heves ytterligere til seks år, både i deltakerloven og havressursloven. Denne viktige endringen kommer uten noen form for høring.