Det mener arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag.

- Den offentlige høringsprosessen i forkant, har dermed begrenset verdi, heter det i vedtaket fra AU.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag påpeker i et vedtak at det er viktig også å legge vekt på fiskerifaglige råd når utviklingen av petroleumsaktiviteten blir behandlet av politiske myndigheter.

- Norges Fiskarlag er på prinsipielt grunnlag ikke imot at myndighetene lyser ut nye blokker for petroleumsindustrien, men Fiskarlaget forventer at blokker som lyses ut baseres på faglig grunnlag hvor også fiskeri- og miljøaspektene tillegges vesentlig betydning. Dette synes ikke å være tilfelle i forbindelse med utlysningen regjeringen nylig har gjort i 22. konsesjonsrunde hvor store deler av Barentshavet og Norskehavet er åpnet for leteboring.

Etter Fiskarlagets vurdering har regjeringen bare lagt petroleumsfaglige råd til grunn for tildelingen av de 86 nye leteblokkene i Barentshavet og Norskehavet, noe som innebærer at den offentlige høringsprosessen som har vært gjennomført i forkant, har hatt begrenset verdi. Dette ut fra at det er faglige begrunnelser – både biologiske og fiskerimessige – som angir at blokker både burde vært unntatt fra tildeling, og at det burde vært satt spesifikke vilkår med hensyn til fiskeri og miljø for flere av blokkene, slik både Norges Fiskarlag, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har krevd i sine høringsuttalelser.

- Vi finner det videre rystende å høre at selv når myndighetenes egne forskningsinstitusjoner og fagdirektorat advarer mot å inkludere nye blokker i denne runden, så gir olje- og energiministeren klart og tydelig uttrykk for at de ressursbiologiske rådene fra Havforskningsinstituttet var kjent for Regjeringen og Stortinget i forbindelse med behandlingen av Forvaltningsplanen, og disse rådene ble derfor ikke vektlagt da den endelige beslutningen ble tatt.

Dette betyr at verken Stortinget eller Regjeringen legger vekt på de fiskeri- og miljømessige faglige rådene som gis av anerkjente forskningsinstitusjoner, og således blir «høringen» av forslaget illusorisk, mener arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag.