Fartøy med kolmuletråltillatelse kan bare bytte med fartøy med kolmuletråltillatelse. Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan bare bytte med andre fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

Fartøy som bytter fra seg kolmulekvote må ha fisket minst 30% av fartøykvoten etter forskrift 16. desember 2020 nr. 2817 om regulering av fisket etter kolmule i 2021 §§ 6 og 7 før melding om kvotebytte.