Nærings- og fiskeridepartementet har ifølge Fiskeridirektoratet besluttet å fordele gjenstående tredjelandskvote på torsk og hyse i NØS nord for 62°N i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene:

Det tilbakeføres 8 669 tonn torsk og 2 370 tonn hyse til de nasjonale kvotene. Nye totalkvoter blir 269 451 tonn torsk og 86 556 tonn hyse.

Kvoteøkningene på torsk er delt ut i form av økte kvoter på fartøynivå i lukket gruppe. For fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen er overreguleringen allerede høy, og får ikke endringer på fartøynivå. Torsketrålerne og konvensjonelle havfiskefartøy tildeles også økte torskekvoter, men hysekvotene er allerede justert i forbindelse med kvotefleksibilitetsoppgjøret. Hele kystflåten har fritt fiske etter hyse.

Beslutningen har virkning fra og med 31. mars.