Miljøorganisasjonen Bellona frykter liknende problemer kan oppstå oftere på norsk sokkel jo lenger nord og øst i Barentshavet oljeindustrien slipper til.

Søndag sank prøveboringsriggen Kolskaja da den kom ut for storm og ekstrem kulde200 kilometerutenfor Russlands østkyst. Til sammen 67 arbeidere var om bord, og mer enn 50 er enten savnet eller bekreftet omkommet.

En av grunnene til ulykken var at riggen rett og slett ble iset ned av sjøsprøyt i den bitende kulda, noe som medførte stabilitetsproblemer og teknisk svikt.

Sårbare nordområder

Ulykken er en påminnelse om hvor utfordrende petroleumsvirksomhet i kalde områder er. Bellona minner om at vi ikke kan være sikre på å unngå liknende situasjoner i Norge.

– Klimaet blir kaldere jo lengre øst og nord i Barentshavet man kommer. Olje- og gassvirksomhet i disse områdene vil være mer utsatt for ising under polare lavtrykk og andre værfenomener enn den som foregår lenger sør.

Det sier Sigurd Enge, som er rådgiver innenfor marin forvaltning i Bellona, og fortsetter:

– Jo lengre inn i de sårbare nordområdene oljeindustrien slipper til, jo mer øker faren for at oljeinstallasjoner på norsk sokkel kan rammes, sier han til Bellonas nettsider.

– En ting er isingen i seg selv. Noe annet er det faktum at under slike forhold blir alle sikkerhetsmarginer redusert drastisk. Hvis det da oppstår en potensielt farlig situasjon – for eksempel hvis man mister kontroll på en oljebrønn – vil en være mye dårligere i stand til å håndtere den, mener han.