- Fiskerne har de senere årene opplevd at seismikkaktiviteten har økt, og at den i større grad har vært til hinder for en god gjennomføring av fiskeriene. Fiskerne har liten eller ingen påvirkningsmuligheter på seismikkaktiviteten; hverken i planleggings-, godkjennings- eller gjennomføringsfasen spiller fiskeriinteressene inn.

Vest av Utsira

I kommende nordsjøsildsesong er det blant annet planlagt en undersøkelse vest av Utsira. Fiskeridirektoratet har tilrådd at undersøkelsen kan gjennomføres, til tross for klare tilbakemeldinger fra Norges Fiskarlag, Pelagisk Forening og Fiskebåt om at gjennomføringen av seismikkskytingen vil komme i konflikt med fiskeriet.

De tre organisasjonene har derfor sammen kommet med en klar anmodning om endringer i gjennomføringen av seismiske undersøkelser som kan bedre sameksistensen. I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet bes det derfor om følgende:

- Seismiske undersøkelser må bli søknadspliktig, og ikke bare være meldepliktig. Eventuelt må meldingene få en siste frist for innsending for å kunne se all planlagt aktivitet for en sesong samlet.

- Det må opprettes et forum, enten i god tid i forkant av sesongen, eller etter at meldingene er innkommet, der organisasjonene kan delta og komme med innspill til meldingene. Organisasjonene bør få innpass på direktoratsmøtet som er i januar.

- Fiskerikyndige må bli uavhengige.

Les hele brevet her: Felles brev om seismikk