Da forskere fra Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet gjennomførte en stor kartleggingsundersøkelse av miljøgifter i atlantisk kveite i norske kyst- og havområder mellom 2013 og 2016, så de at kveite fra et område i ytre Sklinnadjupet i Norskehavet hadde mye høyere nivåer av kvikksølv og organiske miljøgifter enn kveite fra alle andre områder som ble undersøkt.

Disse funnene gjorde at Fiskeridirektoratet stengte området for kveitefiske i oktober 2017.

Les også: Innfører utkastpåbud for kveite over 2 meter

Bredere undersøkelse

– Nå har vi undersøkt flere fisk for å få bedre kunnskap om miljøgifter i kveite fra kystområdene øst for det stengte fiskefeltet, altså kysten av Trøndelag og Nordland, sier forsker Bente Nilsen i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hun er en av forfatterne bak en ny rapport om miljøgifter i kveite langs dette kystområdet gjort på oppdrag av Mattilsynet.

– Resultatene fra den nye undersøkelsen viser at det er betydelig lavere nivåer av miljøgifter i kveite fra kysten av Trøndelag og Nordland enn fra åpent hav i ytre Sklinnadjupet, sier hun.

Helt konkret ble kveitene analysert for kvikksølv, de organiske miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB (PCB6) og polybromerte flammehemmere (PBDE7).

Bedre grunnlag

Under den opprinnelige kartleggingsundersøkelsen hadde forskerne bare data fra tre småkveiter fra disse kystområdene, men nå har de supplert med 20 kveite fra det samme området, samlet inn mellom august 2017 og desember 2018

Dermed har de et bedre datagrunnlag for miljøgifter i kveite fra kysten av Trøndelag og Nordland.

– Selv om antallet undersøkte kveiter på 23 fortsatt er begrenset, var resultatene likevel klart statistisk signifikante, sier Nilsen.

Storkveiteforbudet står fast

I alle størrelsesklassene fant forskerne lavere nivåer av miljøgifter enn i ytre Sklinnadjupet.

– Dermed har vi nå et mye bedre grunnlag for å si at det er kveite fra det stengte fiskefeltet i Sklinnadjupet som skiller seg ut med høye nivåer av miljøgifter, mens nivåene i kveite fra kystområdene øst for dette er mer som de vi finner i andre områder, sier Nilsen.

Undersøkelsen bekrefter at med unntak for kveite fra det stengte fiskefeltet, har kveiter under to meter (100 kilo) nivåer av miljøgifter under grenseverdiene og er trygge å spise. Store kveiter over to meter har derimot et høyt nivå av uønskede stoffer og bør ikke spises, er anbefalingen fra havforskerne.

Hvorfor kveitene i ytre Sklinnadjupet har mye miljøgifter i seg, er fortsatt et mysterium, ifølge Havforskningsinstituttet