Men prisen ser ut til å være høyere risiko for fysiske deformasjoner i den sterile laksen.

Forsøk

De siste to årene har Havforskningsinstituttet og Marine Harvest samarbeidet om et forsøk med storskalaoppdrett av steril oppdrettstorsk.

Formålet med forsøket har vært å undersøke om det er velferdsmessig tilrådelig å innføre steril laks i oppdrettsnæringa.

Motstridende svar

Forsøket som startet i 2008 har ikke gitt noen definitive svar. I en artikkel i Havforskningsrapporten 2011 konkluderer Havforskningsinstituttet med at det trengs enda mer kunnskap, før det kan konkluderes.

Forsøkene har gitt en del interessante, men også til dels motstridende svar. Sammenlignet med fruktbar laks fra de samme foreldrene, vokste den sterile laksen hele 50 prosent mer i den første ferskvannsperioden av oppdrettslaksens livssyklus.

Til gjengjeld synes overlevelsen å være mindre i eggperioden.

Mindre appetitt

I sjøvann viser den sterile laksen nedsatt appetitt og redusert vekst når vanntemperaturen var på sitt høyeste. Både i ferskvanns- og sjøvannsperioden var det flere deformasjoner i utvalget av steril laks, særlig i ryggraden og senere i halefinnen og kjevepartiet, enn hos dens fruktbare søsken.

Laksen i forsøket var sterilisert med en velkjent metode som kalles triploidisering. Dette er i dag den eneste kjente metoden som kan benyttes for å produsere fisk som brukes kommersielt.

Trykkutsettes

Steriliseringen skjer ved at nybefruktede egg utsettes for svært høyt trykk i noen minutter. Trykket gjør at en del av morens arvemateriale som ellers ville forsvinne, forblir i egget.

En vanlig fisk er diploid, og har ett sett med arvemateriale fra hver av foreldrene. Den triploide laksen får to sett med arvemateriale fra sin mor og ett sett fra sin far. Dermed blir den steril.

I artikkelen «Kan steril laks være løsningen?» understreker de sju forskerne fra Havforskningsinstituttet at triploid fisk ikke er genmodifisert.

Tidligere forsøk med triploid laks ga også sprikende resultater. Men også her var skjelettdeformasjoner et av problemene som dukket opp. I tillegg fikk den sterile laksen større innslag av grå stær og dårligere vekst.