Organisasjonen mener avtalen ikke fungerer, at Norge er i klar disfavør samt at Island fortsatt tar seg til rette i Smutthullet, ved å tillate oppsamlingspose i reketrål, som gir betydelige mengder bifangst av blåkveite, torsk og gapeflyndre.

- I gjennomsnitt har verdien av kvotene Island kan fiske i norske farvann vært minst det dobbelte av verdien av det norske fartøyer kan fiske ved Island, skriver generalsekretær Audun Maråk.

- Fiskebåt vil heller ikke unnlate å nevne de utfordrende reguleringene islandske myndigheter har iverksatt overfor norske fartøyer som ønsker å fiske de tildelte kvotene i islandske farvann, som ofte har skapt problemer og dårlig lønnsomhet for norske fiskere. Dette har bidratt til å svekke en allerede dårlig byttebalanse, skriver han.

Det var i 1999 at Norge, Russland og Island inngikk avtalen, etter at islandske fiskefartøy og fartøy under bekvemmelighetsflagg i perioden 1993–1999 hadde bedrevet et omfattende uregulert fiske av norsk-arktisk torsk i Smutthullet. «Hullet» er et relativt lite område midt i Barentshavet, men det ligger utenfor 200-milssonen til både Norge, Russland og Svalbard. Dermed var det fritt fiske etter datidas regelverk.

- Fiskebåt vil understreke at en oppsigelse og reforhandling av Smutthullavtalen ikke på noen måte er et brudd med etablerte avtaler, men snarere normal praksis i internasjonale kvoteavtaler. Det er heller ikke tale om å sette forvaltningen av fiskeriene i dette området i fare. Selv om Norge og Island ikke skulle bli enige om en ny avtale, eksisterer det i dag langt sterkere internasjonale avtaler som vil forhindre at Island kan ta seg til rette i dette området på nytt. Dette gjelder både Den nord-øst atlantiske fiskeriorganisasjonens (NEAFC) «port state control»-regler, og EUs ordning med fangstsertifikater. Fiskebåt vil også understreke at terskelen for å sette i gang et uregulert fiske utover avtalte kvoter i internasjonalt farvann er vesentlig høyere i dag enn på slutten av 1990-årene, og det må forventes at slik aktivitet også vil bli straffet av markedet.

Fiskebåt har bedt om reforhandling av avtalen hvert fjerde år siden 2002, og fått nei hver gang.