Statistikk fra de seks første ukene av året viser at det totalt er omsatt 55 300 tonn torsk fra norske fartøy i råfisklagets distrikt. Dette er fordelt på 40 500 tonn ferske landinger og 14 800 tonn frossen torsk.

Sammenligner en med 2011 er det omsatt 2 060 tonn mindre fersk, men 3 840 mer frossen torsk, viser de siste tallene fra Norges Råfisklag.

I tillegg kommer landinger fra russiske fartøy på 9000 tonn torsk. Av de norske landinger var vel 7000 tonn levert ferskt, mens 3000 var levert av frysebåter. Totalt ble det omsatt for 230 millioner gjennom Norges Råfisklag i uke 6. Av dette stod norske fartøy for 137 millioner kroner.

Når det gjelder omsetningen fra norske fartøyer, er det fryst fisk som står for økningen, i verdi fra 214 til 270 mill kroner. Fryst torsk utgjør 14.800 tonn pr uke 6 i år, mot 10.900 tonn til samme tid i fjor, og verdien er opp fra 147 til 196 mill kroner. Også for fryst hyse og sei er det økning, for hysa er kvantumet økt fra 3.500 til 4.000 tonn og verdien fra 36 til 43 mill kroner. To rekefangster på totalt vel 800 tonn er noe mindre enn til samme tid i fjor.

Omsetningen av fersk fisk m.v. er dermed redusert, fra 534 til 510 mill kroner. For torsken er det snakk om en kvantumsreduksjon fra 42.600 til 40.500 tonn, og verdien er ned fra 449 til 425 mill kroner.

I kvantumstallene inngår også fersk torsk levert fra trålere, der kvantumet er økt fra 4.600 til 5.600 tonn. Leveransene av fersk torsk tatt på konvensjonelle redskaper er dermed redusert fra 38.000 tonn i fjor til 34.900 tonn i år. Statistikken viser også at andelen torsk registrert sløyd u/hode på seddel er redusert fra 38.200 til 33.000 tonn, mens kvanta registrert rund på seddel er økt fra 2.200 tonn i fjor til 5.100 tonn i år. Videre er vel 2.000 tonn registrert sløyd m/hode begge år. Størrelsesfordelingen, hvis vi holder oss til kvanta levert sløyd u/hode, viser små endringer fra i fjor. Størrelsen 2,5-6 kg(6,5 kgi fjor) stod for 68 prosent i år mot 69 prosent i fjor. Andelen storfisk (6 kg+ mot 6,5 kg+ i fjor) er økt fra 14 til 15 prosent, mens andelen 1-2,5 kger økt fra 16-17 prosent.