- Norges Kystfiskarlag er glad for at det forskes mer på raudåta, men vi vil samtidig advare mot et kommersielt fiske av denne arten, da raudåta er det viktigste næringsgrunnlaget til alle de fiskeslag som våre fiskerier er basert på, skriver kystfiskarlaget i et innspill.

Startfôr

De viser til at rogna til raudåta er det viktigste, og kanskje det eneste startfôret for fiskelarvene.

- Vi vet imidlertid svært lite om samspillet mellom raudåtebestanden og fiskebestandene, og det er følgelig godt mulig at raudåtebestanden må være så stor som den er dersom viktige fiskebestander skal kunne holde seg på et ønskelig høyt nivå.

Viktig for fiskelarver

I innspillet viser de til at når fiskelarvene er små og plommesekken nettopp er brukt opp, kan fiskelarvene ennå ikke svømme.

- De er da avhengige av at maten kommer til dem, og de er avhengig av at matbiten er så liten at de kan få tak i den. Og selvsagt at den inneholder de rette næringstoffene. For at store mengder fiskelarver skal overleve og vokse opp til store og gode høstbare bestander, er de avhengig av at det finnes uhorvelige mengder små raudåterognkorn i sjøen på dette avgjørende tidspunktet i livssyklusen.

Tromsøfirmaet Calanus AS er foreløpig det eneste selskapet med tillatelse til å drive forsøksfangst av raudåte på 1000 tonn årlig.