Mandag denne uka ble det fastsatt forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet og for norske fartøy i internasjonalt farvann inntil det foreligger en mer helhetlig forvaltningsplan for snøkrabbe, meldes det på Nærings- og Fiskeridepartementets nettsider.

- Det kan gis dispensasjon fra forbudet på vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet. Vilkårene skal gjelde forhold som rapportering av fangst og posisjoner, område- og periodebegrensninger og lignende. Fartøy som har fangstet snøkrabbe i 2014 kan fortsette fangsten også etter 1. januar 2015, men må søke om dispensasjon innen 15. februar 2015. Forskriften har vært på høring, og høringsforslaget har fått bred tilslutning hos høringsinstansene.

Formålet med denne reguleringen er å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for den fremtidige forvaltningen av snøkrabben. Forskriften har ikke til formål å ekskludere deltakere som fangster snøkrabbe i dag eller i fremtiden ønsker å fangste snøkrabbe.