Fiskeridirektoratet publisert nylig tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2021. Undersøkelsen viser en svak reduksjon i inflasjonsjusterte driftsinntekter dersom vi ser på totaltall for flåten. Inflasjonsjusterte driftsinntekter reduseres fra 22,5 mrd i 2020 til 22,2 mrd i 2021.

De totale driftskostnadene var på 18,3 mrd. Dette ga fiskeflåten et driftsresultat på 3,9 mrd og en driftsmargin på 17,6 prosent i 2021. I 2020 var driftsmarginen 20,8 prosent. Driftsmarginen går dermed noe ned for flåten, men sammenliknet med tidligere år ligger den fortsatt på ett høyt nivå.

Stor variasjon i utviklingen i lønnsomheten

For pelagiske fiskerier totalt sett var det en nedgang i driftsmargin fra 29,3 prosent i 2020 til 24,3 prosent i 2021. Felles for de pelagiske fartøygruppene var at de alle opplevde en nedgang i driftsmargin i 2021 sammenliknet med 2020. Utviklingen i inntekter og kostnader varierte imidlertid del mellom fartøygruppene.

Ringnot var den pelagiske fartøygruppen som hadde høyest driftsmargin med 27,4 prosent i 2021. Dette er en nedgang fra 30,6 prosent i 2020. Kystnotfartøy under 11 meter hjemmelslengde hadde den laveste driftsmarginen av de pelagiske gruppene med 9 prosent i 2021. En kraftig nedgang fra 20 prosent i 2020.

For bunnfiskeriene førte en økning i driftsinntekter og en samtidig økning i driftskostnader til en nedgang i driftsmarginen totalt sett. Driftsmarginen gikk ned fra 15,1 prosent i 2020 til 13,4 prosent i 2021. Innenfor bunnfiskeriene opplevde nesten alle fartøygruppene en økning i driftsinntekter, med en samtidig økning i kostnadene. Utslaget dette ga på driftsmargin varierer imidlertid mellom fartøygruppene.

Torsketrålerne er den fartøygruppen som oppnår høyest driftsmargin innenfor bunnfiskeriene, med 20,8 prosent i 2021. Dette er en nedgang fra 22,6 prosent i 2020. Konvensjonelle kystfiskefartøy i størrelsen 11-14,9 meter hjemmelslengde hadde den største reduksjonen i driftsmargin fra 2020 til 2021 med 13,6 prosentpoeng. Driftsmarginen for 2021 var på 4,9 prosent.

For konvensjonelle havfiskefartøy førte en relativt sett lavere økning i driftskostnadene enn i driftsinntektene, til en økning i driftsmargin sammenliknet med 2020. Denne fartøygruppen oppnådde en driftsmargin på 8,8 prosent i 2021.

Fartøy som fisker etter snøkrabbe fikk for 2021 en positiv driftsmargin (8,6 prosent). Det er første gang vi ser en positiv driftsmargin siden vi startet å måle lønnsomheten i dette fiskeriet i 2015.

Drivstofforbruket øker

Også for utviklingen i drivstoffkostnader er det variasjon mellom de ulike fartøygruppene og fiskeriene, men vi ser generelt en økning i drivstoffkostnadene for fiskeflåten fra 2020 til 2021. Kostnadene til drivstoff vil være avhengig av pris og forbruk, hvor forbruket igjen vil være avhengig av faktorer som tilgjengelighet til fisken og værforhold. Vi ser en økning i drivstofforbruk for flåten totalt i 2021 sammenliknet med 2020.Opplysninger om drivstofforbruk er samlet inn i forbindelse med lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten siden 2001. Det er ikke alle fartøy som svarer på spørsmålene om drivstofforbruk. Antall fartøy med oppgitt drivstofforbruk har økt over tid. Fiskeridirektoratet har ikke data på drivstoffpriser. Vi ser på muligheten for å legge ut mer data om drivstofforbruk.