Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har i dagens møte diskutert resultatet av minsteprisforhandlingene på torsk 11. desember. Arbeidsutvalget har fattet følgende vedtak i saken:

Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere resultatet av minsteprisforhandlingene 11. desember. Norges Kystfiskarlag oppfatter ikke forhandligsresultatet å være i tråd med en markedsriktig pris. Norges Kystfiskarlag kan heller ikke akseptere at fiskernes utgiftsside åpenbart ikke er hensyntatt i forhandlingene.

Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn nye minsteprisforhandlinger, og ber om et snarlig møte med Norges Råfisklag for å diskutere situasjonen som er oppstått.

Norges Kystfiskarlag vil videre kontakte fiskernes relevante finansinstitusjoner og orientere om den alvorlige situasjonen som er oppstått som følge av prisfallet på torsk.